ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “Algemene Verkoopsvoorwaarden”) zijn, zonder beperking of kwalificatie, van toepassing op alle verkopen door de verkoper aan niet-professionele kopers (hierna genoemd de “klant”) die de producten willen kopen die door de verkoper te koop worden aangeboden (hierna genoemd de “producten”) op de onesie-store.nl website. De op de website te koop aangeboden producten zijn de volgende: Kleding, kostuums, juwelen en accessoires in het universum van de zeemeerminnen (mythologische wezens uit sprookjes en legenden). De belangrijkste kenmerken van de producten, in het bijzonder specificaties, illustraties en informatie over de afmetingen of capaciteiten van de producten, zijn te vinden op de wandklok-modern.nl website, die de klant moet lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een product is de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zoals vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de onesie-store.nl website en hebben voorrang op alle andere documenten. De klant verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij/zij deze heeft aanvaard door het daartoe bestemde vakje aan te vinken alvorens een online bestelling te plaatsen op de onesie-store.nl website. Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de klant verrichte transacties. De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

ARTIKEL 2 – Prijzen

De producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de onesie-store.nl website op het moment dat de bestelling door de verkoper wordt geregistreerd. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belasting en BTW. De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de verkoper op de onesie-store.nl website worden verleend. Deze prijzen zijn vast en kunnen tijdens de geldigheidsperiode niet worden gewijzigd, maar de verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen buiten de geldigheidsperiode op elk moment te wijzigen. De prijzen omvatten niet de verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd, volgens de op de website aangegeven voorwaarden en berekend voordat de bestelling wordt geplaatst. De door de klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten. De verkoper stelt een factuur op die aan de klant wordt overhandigd bij de levering van de bestelde producten.

ARTIKEL 3 – Orders

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de producten te selecteren die hij/zij wenst te bestellen op de onesie-store.nl website volgens de volgende procedures: De klant selecteert een product en plaatst het in zijn mandje, dat hij kan verwijderen of wijzigen alvorens zijn bestelling te bevestigen en deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Vervolgens voert hij zijn gegevens in of sluit hij zich aan bij zijn ruimte en kiest hij de leveringswijze. Nadat de informatie is bevestigd, wordt de bestelling als definitief beschouwd en moet de klant betalen volgens de aangegeven voorwaarden. Aanbiedingen van producten zijn geldig zolang zij zichtbaar zijn op de website, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De verkoop is alleen geldig na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de bestelling correct is en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de onesie-store.nl website wordt geplaatst, vormt een overeenkomst die op afstand tussen de klant en de verkoper wordt gesloten. De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling. De klant kan de voortgang van zijn bestelling op de website volgen. Annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper is slechts mogelijk binnen 24 dagen nadat de verkoper de bestelling heeft aanvaard en zolang de levering niet heeft plaatsgevonden (ongeacht de bepalingen betreffende het al dan niet van toepassing zijn van het wettelijk herroepingsrecht).

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald door middel van beveiligde betaling volgens de volgende methoden: Betaling met kredietkaart De prijs moet door de klant contant worden betaald, volledig op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld met gebruikmaking van het protocol gedefinieerd door de erkende betalingsdienstaanbieder die deelneemt aan banktransacties op de onesie-store.nl website. Betalingen van de klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de verkoper de uitstaande bedragen daadwerkelijk heeft geïnd. De verkoper is niet verplicht de door de klant bestelde producten te leveren indien de klant de prijs niet volledig heeft betaald overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 – Leveringen

De door de klant bestelde producten worden geleverd in Zweden of in de volgende zone(s): Wereldwijd. Leveringen vinden plaats binnen 15-30 dagen op het adres dat door de klant is aangegeven bij de bestelling op de website. De levering geschiedt doordat de klant het product fysiek in bezit of in beheer krijgt. Behalve in bijzondere omstandigheden of indien een of meer producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde producten in één zending geleverd. De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren. Indien de bestelde producten niet binnen 60 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of een fout van de klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de klant worden ontbonden onder de voorwaarden van de artikelen L 216-2, L 216-3 en L 241-4 van het Wetboek van Consumentenrecht. De door de klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de beëindiging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of retentierecht. De leveringen worden door een onafhankelijke vervoerder uitgevoerd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft. Wanneer de klant zelf een vervoerder van zijn keuze heeft ingeschakeld, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de verkoper de bestelde producten aan de vervoerder heeft overhandigd, die deze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De klant erkent dus dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en dat hij geen enkel middel heeft om de verkoper aan te spreken indien deze nalaat de vervoerde goederen te leveren. In geval van een specifiek verzoek van de klant om voorwaarden voor de verpakking of het vervoer van de bestelde producten, die door de verkoper schriftelijk zijn goedgekeurd, zullen de kosten hiervan extra in rekening worden gebracht, op basis van een vooraf door de klant schriftelijk goedgekeurde schatting. De klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. De klant beschikt over een termijn van #254 Maximale termijn van … vanaf de datum van levering om een klacht in te dienen per e-mail, vergezeld van alle relevante bewijsstukken (met name foto’s). Na deze termijn en indien deze formaliteiten niet worden gerespecteerd, zullen de producten worden beschouwd als conform en vrij van duidelijke gebreken en zal de verkoper geen enkele klacht aanvaarden. De verkoper zal zo spoedig mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten waarvan de niet-overeenstemming of duidelijke of verborgen gebreken door de klant naar behoren zijn aangetoond, vervangen of omruilen onder de voorwaarden van artikel L 217-4 en volgende van de Zweedse Consumentenwet en onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden. De risico’s van verlies en verslechtering gaan pas over op het moment dat de klant de producten fysiek in bezit neemt. De producten worden dus vervoerd op risico van de verkoper, behalve wanneer de klant de vervoerder heeft gekozen. In dit opzicht gaan de risico’s over op het tijdstip waarop de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

ARTIKEL 6 – Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van de producten van de verkoper aan de klant vindt slechts plaats na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de producten.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht

Artikel L221-18 van het Zweedse consumentenwetboek bepaalt: “Bij overeenkomsten voor de geregelde levering van goederen over een bepaalde tijd begint de termijn te lopen vanaf de dag waarop de eerste goederen in ontvangst zijn genomen. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend door middel van het bijgevoegde herroepingsformulier, dat ook op de website beschikbaar is, of door middel van elke andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wens tot herroeping tot uitdrukking wordt gebracht, en die ook per post aan de verkoper kan worden toegezonden op het in ARTIKEL 1 van de algemene verkoopvoorwaarden vermelde postadres of e-mailadres. De terugzending moet in de oorspronkelijke staat gebeuren en volledig zijn (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) zodat het in nieuwe staat kan worden doorverkocht, en vergezeld gaan van de aankoopfactuur. Beschadigde, vuile of onvolledige producten worden niet aanvaard. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. Vervanging (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen nadat de verkoper de door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen onder de in dit artikel uiteengezette voorwaarden.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Garanties

De door de verkoper geleverde producten zijn gedekt door : de wettelijke garantie van conformiteit, voor defecte, beschadigde of verslechterde producten of voor producten die niet overeenstemmen met de bestelling, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten die de geleverde producten aantasten en ze ongeschikt maken voor gebruik, Voorzieningen voor wettelijke garanties Artikel L217-4 van het wetboek consumentenbescherming “De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste in het kader van het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd. Artikel L217-5 van het wetboek van consumentenrecht “De goederen zijn in overeenstemming met het contract: 1° indien het geschikt is voor het gebruik dat normaliter van een soortgelijk product wordt verwacht en, in voorkomend geval : – indien het beantwoordt aan de beschrijving van de verkoper en de kenmerken vertoont die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgesteld ; – het heeft de kenmerken die een koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in de reclame of op het etiket; 2° of indien zij de eigenschappen bezit die bij overeenkomst tussen partijen zijn vastgesteld of indien zij geschikt is voor een bijzonder door de koper gewenst gebruik, waarop de verkoper heeft gewezen en waarmee hij heeft ingestemd. Artikel L217-12 van het wetboek consumentenbescherming “Vorderingen wegens non-conformiteit verjaren twee jaar na de datum van levering van de goederen. Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. “De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest. Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. “Een vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. Artikel L217-16 van het wetboek van consumentenrecht. “Wanneer de koper tijdens de aan hem verleende handelsgarantie bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed de verkoper verzoekt om een reparatie die onder de garantie valt, moet een eventuele immobilisatieperiode van ten minste zeven dagen worden toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze termijn gaat in op de datum waarop de koper om de service verzoekt of op de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien deze plaatsvindt na het verzoek om service. Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de verkoper schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de producten of van verborgen gebreken vanaf het moment dat deze worden ontdekt. De verkoper zal de onder de garantie vallende producten of onderdelen die niet conform of defect blijken te zijn, terugbetalen, vervangen of repareren. De verzendkosten worden vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de kosten voor retourzendingen worden vergoed tegen overlegging van een ontvangstbewijs. Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van producten die niet conform of gebrekkig zijn bevonden, zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de verkoper de niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft ontdekt. Restituties kunnen worden overgemaakt per bankoverschrijving of per cheque. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen het niet in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen door de klant moet worden gecontroleerd, in geval van verkeerd gebruik, professioneel gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn niet contractueel en de verkoper is er niet verantwoordelijk voor. In ieder geval is de garantie van de verkoper beperkt tot de vervanging of terugbetaling van producten die niet aan de eisen voldoen of die een gebrek vertonen.

ARTIKEL 9 – Persoonsgegevens

De klant wordt ervan in kennis gesteld dat het verzamelen van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de producten door de verkoper en voor het doorgeven ervan aan derden met het oog op de levering van de producten. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van de verkoopovereenkomst. 9.1 Verzameling van persoonsgegevens De persoonsgegevens die op de wandklok-modern.nl website worden verzameld zijn de volgende Producten bestellen: Wanneer de klant producten bestelt: Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Betaling Bij de betaling van de producten die op de wandklok-modern.nl website worden aangeboden, registreert de website financiële informatie over de bankrekening of de kredietkaart van de klant. 9.2 Ontvangers van persoonsgegevens De persoonsgegevens worden door de verkoper en zijn contractanten gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en om ervoor te zorgen dat de verkoop en de levering van de producten op een efficiënte manier verlopen. De categorie(ën) aannemers zijn : Leveranciers van vervoermiddelen Leveranciers van betalingsinstellingen 9.3 Gegevensbeheerder De verantwoordelijke voor de verwerking is de verkoper, in de zin van de Zweedse wet inzake gegevensbescherming en, met ingang van 25 mei 2018, van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 9.4 Beperking van de verwerking Tenzij de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, mogen zijn persoonsgegevens niet worden gebruikt voor reclame of marketingdoeleinden. 9.5 Bewaartermijn van de gegevens De Verkoper bewaart de op deze wijze verzamelde gegevens gedurende een periode van vijf jaar, die de verjaringstermijn voor de toepasselijke contractuele aansprakelijkheid dekt. 9.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid De Verkoper past organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de Verkoper de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen. 9.7 Handhaving van klanten- en gebruikersrechten In overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn op persoonsgegevens, hebben klanten en gebruikers van de wandklok-modern.nl website de volgende rechten: Zij kunnen hun gegevens op de volgende manieren bijwerken of wissen: Zij hebben een contactpagina waar zij de maker van de website kunnen laten weten dat hun persoonsgegevens moeten worden gewist. Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het in artikel 9.3 “Controller” genoemde e-mailadres. Zij kunnen hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het in artikel 9, lid 3, genoemde adres “verantwoordelijke voor de verwerking”. Indien de persoonsgegevens waarover de verkoper beschikt onjuist zijn, kan hij verzoeken dat de informatie wordt bijgewerkt door te schrijven naar het in artikel 9, lid 3, genoemde adres “verantwoordelijke voor de verwerking”. Zij kunnen verzoeken dat hun persoonsgegevens worden gewist, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het in artikel 9, lid 3, vermelde adres “Verantwoordelijke voor de verwerking”. Zij kunnen ook vragen dat de gegevens in het bezit van de verkoper worden overgedragen aan een andere dienstverlener. Ten slotte kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de verkoper. Deze rechten kunnen, voor zover zij geen bezwaar maken tegen het doel van de verwerking, worden uitgeoefend door per post of per e-mail een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de contactgegevens hierboven staan vermeld. De verantwoordelijke voor de verwerking antwoordt binnen een termijn van ten hoogste één maand. Indien het verzoek van de klant wordt geweigerd, moet dit met redenen worden omkleed. De klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of zich tot een gerechtelijke instantie kan wenden indien hij wordt geweigerd. De klant kan worden gevraagd een vakje aan te vinken waarin hij/zij toestemt om informatie en promotie-e-mails van de verkoper te ontvangen. Hij kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de verkoper (contactgegevens hierboven) of door de link “unsubscribe” te volgen.

ARTIKEL 10 – Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van de onesie-store.nl website is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Reproductie van het geheel of een gedeelte van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 11 – Toepasselijk recht – Taal

Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende activiteiten worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. Indien zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, wordt in geval van een geschil alleen de Zweedse tekst als geldig beschouwd.

ARTIKEL 12 – Geschillen

In geval van een klacht kunt u zich wenden tot de klantendienst op het postadres of e-mailadres van de verkoper, zoals vermeld in ARTIKEL 1 van deze algemene voorwaarden. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, op de bestaande sectorale bemiddelingsorganen of op elke andere alternatieve methode van geschillenbeslechting (bv. verzoening). In dit geval is de benoemde bemiddelaar _______________ _______________ _______________ E-mail : _______________. De klant wordt er tevens op gewezen dat hij zich ook kan wenden tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting (RLL): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show. Alle geschillen die voortvloeien uit koop- en verkooptransacties die zijn uitgevoerd in toepassing van deze algemene voorwaarden en die niet in der minne zijn geschikt door de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met het algemeen recht.

Block "collections" not found