1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website onesie-store.nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de onesie-store.nl website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en gebruikers van onesie-store.nl wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde beschikbaar voor gebruikers. wandklok-modern.nl kan echter beslissen om de website te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers op voorhand te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website onesie-store.nl .se wordt regelmatig door Aboussaid bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke mededelingen te allen tijde worden gewijzigd, maar zij blijven bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de wandklok-modern.nl .se website is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

De webmaster streeft ernaar om de informatie op onesie-store.nl zo accuraat mogelijk te houden. De onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar schuld of aan de schuld van derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de onesie-store.nl website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de onesie-store.nl. se website niet volledig. Het wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd geplaatst.

4. Contractuele beperkingen van technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade in verband met het gebruik van de website. Voorts verbindt de gebruiker van de website zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de website met nieuwere, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele-eigendomsrechten en namaak.

De Webmaster is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over het gebruiksrecht van alle elementen die op de website beschikbaar zijn, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, op welke wijze of met welk procédé dan ook, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmaster.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

De webmaster kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van onesie-store.nl , als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals beschreven in paragraaf 4, of als gevolg van het bestaan van een bug of een incompatibiliteit.

De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (b.v. marktverlies of gemiste kansen) als gevolg van het gebruik van de onesie-store.nl website.

De gebruikers hebben toegang tot interactieve gedeelten (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte). De webmaster behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op dit gedeelte gepubliceerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Zweden geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de webmaster zich ook het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Behandeling van persoonsgegevens.

In Zweden worden persoonsgegevens beschermd bij wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de EU-richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de wandklok-modern.nl website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL’s van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de onesie-store.nl website, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker (Internet Protocol).

In ieder geval verzamelt de webmaster alleen persoonlijke informatie over de gebruiker om bepaalde diensten die worden aangeboden op de onesie-store.nl website te kunnen leveren. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze verstrekt. De gebruiker van de onesie-store.nl website wordt dan geïnformeerd of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de registers en de vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs dat de handtekening van de houder draagt, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie over de gebruiker van de onesie-store.nl website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen of op enigerlei wijze verkocht aan derden. Enkel indien onesie-store.nl en zijn rechten worden teruggekocht kan de informatie worden overgedragen aan de uiteindelijke koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om de informatie over de gebruiker van de onesie-store.nl website te bewaren en te wijzigen.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De onesie-store.nl website bevat een aantal hypertext links naar andere websites die met toestemming van de webmaster zijn gemaakt. De webmaster is echter niet in staat om de inhoud van de op deze manier bezochte websites te controleren en kan daarom in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Het surfen op de onesie-store.nl website kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt over de manier waarop een computer op een website navigeert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om diverse metingen van het verkeer mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Gebruikers kunnen hun computer echter op de volgende manieren configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een bol in de rechterbovenhoek) / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: klik op de knop Firefox bovenaan het browservenster, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de retentieregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink tenslotte het vakje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een bolletje) rechtsboven in de browser. Selecteer Voorkeuren. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik op “Inhoud instellingen” in de “Privacy” sectie. In de “Cookies” sectie, kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik op instellingen in de “Privacy” sectie. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de onesie-store.nl website vallen onder de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. Belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenboek.

Gebruikers: Internetgebruikers die verbinding maken met en gebruik maken van de voornoemde website.

Persoonsgegevens: “gegevens aan de hand waarvan de natuurlijke personen waarop de gegevens betrekking hebben direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Block "collections" not found